Geneticky modifikované organizmy

Slovník pojmov

English language

Aminokyselina

- je zložitá organická látka, organická kyselina, obsahujúca aminoskupinu - NH2.

  Spájaním aminokyselín vznikajú bielkoviny.

Bielkovina

- vysokomolekulový biopolymér tvorený aminokyselinami navzájom spájanými

   peptidovými väzbami. 

Biodiverzita

- úroveň celkovej alebo miestnej biologickej rozmanitosti, často zjednodušene  

  kvantifikovaná ako počet druhov alebo vyšších taxónov na Zemi.

  Zvyšovanie počtu druhov je považované za znamenie vyššej genetickej pestrosti.

  Celkový počet druhov na zemi sa odhaduje od 3 x 106 do 30 x 106 .

Biotechnológie

- sú postupy založené na uplatňovaní objavov v biológii pri tvorbe užitočných organizmov,

  alebo ich produktov. Základom biotechnológií sú enzýmové technológie v priemysle,

  medicíne, génové a bunkové manipulácie využívané v šľachtení rastlín a zvierat.

Biotyp

- prirodzene sa vyskytujúca skupina jedincov jedného a toho istého druhu.

Bunka

- základná štruktúrna a funkčná jednotka živej hmoty, je to ucelený systém schopný rásť

  a rozmnožovať sa. Existovať môže samostatne alebo vo forme mnohobunkového

  organizmu. Na základe vnútornej organizácie sa delia na prokaryotické a eukaryotické.

Dedičnosť

- je základná schopnosť živej hmoty prenášať v rámci reprodukčného procesu vlohy pre

  tvorbu druhových a individuálnych vlastností z rodičov na potomstvo

DNK, DNA

- deoxyribonukleová kyselina, angl. - Deoxiribonucleid acid, tvorí genetický materiál   

  všetkých buniek, niektorých bunkových organel a mnohých vírusov. Komplex dvoch 

  protismerných vlákien deoxyribonukleotidov spojených vodíkovými mostíkmi tvorí

  dvojitú závitnicu.

Enzým

- organická zlúčenina bielkovinnej povahy tvoriaca sa v organizmoch, ktorej úlohou je

  pomáhať a urýchľovať rozklad iných organických látok - biokatalyzátor.

  Všetky enzýmy pôsobia špecificky, katalyzujú len určitú chemickú reakciu, alebo len

  premenu jednej zlúčeniny. V telách všetkých organizmov sa ich tvoria veľké množstvá;

 najznámejšie sú tráviace enzýmy, patria sem aj vitamíny.

 

Evolúcia

- milióny rokov trvajúci proces uchovávania genetických zmien v populácii organizmov,  

  ktorý je odpoveďou na zmeny vonkajšieho prostredia. Výsledkom evolúcie je vznik

  nových druhov, obyčajne s vyššou komplexnosťou.

Fenotyp

- súbor chrakteristických morfologických a fyziologických znakov a vlastností organizmu.

  Fenotyp je vonkajším prejavom všetkých dedičných informácií organizmu a na jeho

  vytváraní sa vo väčšej či menšej miere podieľajú negenetické vplyvy prostredia.

Gén

- je základná jednotka dedičnosti; časť chromozómu, kde je uložená jedna vlastnosť

  organizmu.

Genetická informácia

- informácia obsiahnutá v poradí nukleotidov nukleových kyselín (DNA, RNA) odovzdávaná z generácie na generáciu

Genetická modifikácia

- je vedomý zásah človeka do genetickej informácie (genetického materiálu, resp.

  genómu) živého organizmu.

Geneticky modifikované organizmy

- Organizmy, upravené génovými technikami, ktorých genetický materiál bol zmenný

  spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii

  nevyskytuje.

Genetický kód

- systém, podľa ktorého poradie nukleotidov v molekule DNA určuje poradie aminokyselín

  v polypeptidovom reťazci (v bielkovine).

Genetika

- veda o dedičnosti a premenlivosti. Dedičnosť a premenlivosť sú dve zo základných

  charakteristík živých sústav.

Genetika človeka

- oblasť genetiky, ktorá sa zaoberá štruktúrou a funkciou genetických faktorov človeka

  na úrovni bunky, organizmu, rodiny a populácie.

Genotyp

- súbor všetkých dedičných informácií bunky alebo organizmu. Genotyp riadi vytváranie

  charakteristických morfologických a fyziologických znakov a vlastností organizmu.

Genóm

- celkový genetický materiál bunky, alebo jedinca v haploidnej chromozomálnej sústave.

  Množstvo DNA môže ale nemusí byť vo vzťahu k počtu chromozómov.

Génové techniky

- sú konkrétne cielené techniky, ktorými sa použitím nosiča vnáša genetický materiál

  jedného organizmu do genetického materiálu iného organizmu alebo odníma alebo

  mení časť prirodzeného genetického materiálu organizmu a ktorých výsledkom je

  geneticky modifikovaný organizmus.

GMO, LMO

- skratka pre geneticky modifikovaný organizmus, platná aj v angličtine (Genetically

 Modified Organism). V poslednom čase sa viac používa skratka LMO, Living Modified 

 Organism, zdôrazňujúca, že ide o živé či života a teda rozmnožovania schopné GMO

 a nie ich produkty.

Hybrid

- kríženec, ktorý sa svojimi znakmi a vlastnosťami zjavne líši od oboch rodičov.

  Hybridy rastlín a živočíchov získané prirodzeným krížením majú často vynikajúce

  úžitkové vlastnosti.

Chiméra

- označujú sa tak nové organizmy, ktoré vznikli kombináciou vzdialených organizmov

  (napr. ovcokoza, sója s génom mikroorganizmu, losos s génom prasaťa, prasa s génom

   človeka). Prevzaté z gréckej mytológie, používa sa väčšinou posmešne a hanlivo.

 

Chromozómy

- vláknitá štruktúra nachádzajúca sa v jadre každej bunky, zložená z molekúl DNA, alebo

  RNA a bielkovín.

Klonovanie

- získavanie kolekcie geneticky identických jedincov, ktorí sú odvodení od jedného rodiča.

  Organizmy, bunky alebo gény sa klonujú vegetatívnym množením alebo metódami

  molekulovej biológie, genetiky a biotechnológií

Kríženie

- zámerný oplodňovací proces jedincov s geneticky odlišnými alelami jedného alebo 

  viacerých génov. Krížením vzniká hybrid alebo kríženec.

  Podľa pôvodu krížených jedincov je známe vnútrodruhové kríženie (oplodnenie medzi

  geneticky odlišnými jedincami toho istého druhu), medzidruhové (oplodnenie medzi

  jedincami rôznych druhov), medzirodové ( oplodnenie medzi jedincami rôznych rodov).

Mapa chromozómová

- znázornenie lineárneho rozloženia génov v chromozóme.

Marker

- značkovač; jeho prítomnosť znamená prítomnosť aj tej látky, na ktorú bol nanesený.

Mendelove zákony

- 4 Mendelove pravidlá dedičnosti:

     1. Pravidlo uniformity a reciprocity

     2. Pravidlo štiepenia

     3. Pravidlo o voľnej kombinácii alel

     4. Pravidlo o čistote gamét

Metabolizmus

- látková výmena v tele živých organizmov; príjem látok (potravy) a vylučovanie splodín -

  metabolitov (napr. CO2, O2, alkohol, ...)

Mutácia

- náhla dedičná zmena, vyvolaná vonkajším vplyvom - mutagénom, ako napr. rôzne

  žiarenia (kozmické, rádioaktívne, tepelné), chemikálie (väčšinou jedovaté - fenoly,

  kolchicín, ...)

Mutagény

- látky alebo faktory schopné svojim pôsobením vyvolať v organizmoch dedičnú zmenu -

  mutáciu. Mutagény sa delia na biologické, fyzikálne a chemické.

 

Nukleotidy

- základné satvebné jednotky nukleových kyselín, zložené z dusíkatej bázy pentózy a

  fosfátu

Premenlivosť

- zmena vlastností a znakov organizmu v procese ich vývoja. Premenlivosť môže byť

  podmienená faktormi genetickými a podmienkami prostredia.

Rekombinácia génov

- vytvorenie novej kombinácie génov.

Ribonukleová kyselina RNK, RNA

- je tvorená tak isto ako DNA, len miesto cytozínu obsahuje uracil. Je tiež v jadre bunky,

  pomáha prenášať genetickú informáciu z chromozómu do organel bunky.

  Je to akási pomocná nukleová kyselina, obsiahnutá aj v organelách bunky.

Transformácia genetická

- zmena genetickej výbavy bunky začlenením cudzorodej DNA.

Transgén

- cudzorodý gén začlenený do genómu organizmu.

Transgénne organizmy

- organizmy s génom alebo genetickou konštrukciou zmenenou molekulárnymi technikami. Transgénny organizmus má vo svojom genóme aj cudzorodú DNA alebo transgén. 

Transgenóza

- prenos klonovaného génu (klonovanej DNA) do genómu iného organizmu laboratórnym

  postupom (mikrovstrekovanie DNA do vajíčka alebo protoplastov, prenos plazmidmi

  alebo vírusmi ako prenášačmi DNA alebo nastreľovaním).

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky