Geneticky modifikované organizmy

Biela kniha - Geneticky modifikované plodiny

English language
 

Koncom mája 2009 vydalo Biologické centrum Akademie věd Českej republiky knihu „White Book - Genetically Modified Crops" (95 str., ISBN 978-80-86668-05-03), ktorá bola pripravená v rámci projektu MOBITAG financovaného Európskou komisiou a je ako pdf súbor zverejnená na stránke http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html.

Bola vydaná v angličtine, aby mohla byť rozoslaná európskym vedeckým organizáciám a orgánom EU.

Biela kniha je reakciou na dokument Rady ministrov životného prostredia zo 4. decembra 2008, odvolávajúci sa na výzvu Komisie, aby EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) najneskôr do marca 2010 vytvorila nové pravidlá pre hodnotenie rizika GMO pre životné prostredie. Rada vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnú účasť svojej vedeckej komunity v konzultáciách EFSA venovaných splneniu výzvy Komisie a k vytvoreniu medzinárodnej sústavy európskych vedeckých organizácií vo všetkých disciplínach súvisiacich s environmentálnymi aspektmi a s hodnotením rizika spojeného s pestovaním a využívaním geneticky modifikovaných organizmov pre potraviny a krmivá.

Akademická obec Českej Republiky ako predsedníckeho štátu sa touto problematikou zaoberala a závery zhrnula v Bielej knihe.

Záujemcom ju chceme priblížiť týmto stručným výťahom.

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky