Geneticky modifikované organizmy

EFSA hodnotí génové markery antibiotickej rezistencie u GM plodín

English language
 

Panely GMO a BIOMAZ zhrnuli, že podľa súčasných dostupných informácií  sú škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúce z prenosu dvoch génových markerov antibiotickej rezistencie (ARMG), nptII. a aadA, nepravdepodobné. Neistoty, ktoré sa vyskytli v tomto stanovisku, sú spôsobené otázkami, vzťahujúcimi sa okrem iného k spôsobu odoberania vzoriek a detekcie, ako aj možnostiam stanoviť úrovne expozície a neschopnosti určiť zdroj génov schopných prenosu rezistencie. Dvaja členovia Panelu BIOMAZ vyjadrili menšinový názor, týkajúci sa možnosti škodlivých účinkov markérových génov antibiotickej rezistencie na ľudské zdravie a životné prostredie.

Panel GMO prehodnotil svoje pôvodné hodnotenie samotnej GM plodiny obsahujúcej ARMG, berúc do úvahy nálezy a závery spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ. GMO Panel konštatoval, že jeho predchádzajúce hodnotenie rizika pre použitie nptII. génového markéra v GM plodine je v súlade so stratégiou hodnotenia rizika popísaného v spoločnom stanovisku a že neexistuje nový vedecký dôkaz, ktorý by viedol k zmene  predchádzajúcich stanovísk o týchto GM plodinách.

Po prijatí spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOHAZ, EFSA požiadal oba panely zvážiť, či vyjadrené menšinové názory vyžadujú vysvetlenie spoločného stanoviska alebo ďalšej vedeckej práce. Predseda panelu odpovedal, že menšinové názory boli dôsledne zvažované počas prípravy spoločného stanoviska a nie je potrebné ďalšie vysvetľovanie alebo vedecké skúmanie.

V spoločnom stanovisku Panely GMO a BIOMAZ zhrnuli, že prenos ARMG z GM rastliny na baktérie sa nepreukázal ani v prírodných ani laboratórnych podmienkach. Kľúčovou bariérou pre trvalé prevzatie antibiotickej rezistencie markerových génov z GM plodiny baktériou, je nedostatok kompatibility sekvencií DNA medzi rastlinou a baktériou.

Oba panely zhrnuli, že antibiotická rezistencia génov nptII a aadA sa vyskytuje v rôznych frekvenciách u rôznych bakteriálnych druhov a rodov i v prostrediach. Najnovšie analýzy celých bakteriálnych populácií, využívajúc najnovšie technológie demonštrovali, že gény rezistencie k antibiotikám kanamycín, neomycín a streptomycín, sú prítomné vo všetkých prostrediach, ktoré boli predmetom skúmania. Užívanie antibiotík a ich prítomnosť v životnom prostredí sú kľúčovými faktormi, ktoré poháňajú selekciu a šírenie génov rezistentných na antibiotiká.

Panely zdôraznili obmedzenia súvisiace okrem iného s odberom, detekciou, problémami v odhade expozičných úrovní a nemožnosťou priradiť prenos génov určitému zdroju. Odber vzoriek a detekcia sú technické aspekty experimentov, ktoré môžu obmedziť  platnosť výsledkov. Navyše, často nie je možné zistiť presne, z ktorého organizmu môže pochádzať ARM gén prítomný v inom organizme ani dať presný odhad rozsahu tohto javu.

V spolupráci s Európskym úradom pre medicínu (EMEA) a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), obidva panely zvažovali aj klinický význam antibiotík, ku ktorým ARMG potvrdzujú rezistenciu, z hľadiska humánnej a veterinárnej medicíny. NptII. určuje rezistenciu na antibiotiká kanamycín a neomycín, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila do kategórie ako "veľmi dôležité baktériostatiká." Kanamycín sa využíva ako druhotné antibiotikum pre liečenie mnohonásobne rezistentnej  tuberkulózy (MTB), narastajúca rezistencia MTB k takým antibiotikám vyvoláva  celosvetové obavy. Oba panely skonštatovali, že do rezistencie na kanamycín pri liečbe MTB nebol nptII zapletený.

GMO panel opätovne preskúmal svoje predchádzajúce stanovisko pre využitie nptII u GM rastlín, vychádzajúc z výsledkov spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ. GMO Panel skonštatoval, že jeho predchádzajúce hodnotenia rizika pre využitie nptII u kukurice MON863 a jej hybridov, rovnako ako u škrobových zemiakov EH92-527-1, sú v súlade so stratégiou hodnotenia rizika v spoločnom stanovisku Panelov GMO a BIOMAZ. Panel GMO tiež zdôraznil, že v súčasnosti neexistujú nové vedecké dôkazy, ktoré by ho viedli k zmene predchádzajúcich stanovísk pre tieto GM plodiny.

 

Zdroj: www.efsa.europa.eu, 11.06.2009

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky