Geneticky modifikované organizmy

Poľnohospodárstvo

Hlavná stránka Legislatíva Poľnohospodárstvo
English language

 

Pestovanie GM rastlín po ich uvedení na trh spadá do kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je gestorom zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

 

Kontrolným orgánom zabezpečujúcim dohľad nad komerčným pestovaním geneticky modifikovaných rastlín je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky riadený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Informácie o osiatych plochách autorizovaných geneticky modifikovaných plodín zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom vlastnej internetovej stránky. 

 

Register pestovateľov autorizovaných GMO na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ale keďže v roku 2011 všetci piati pestovatelia označili svoje údaje za predmet obchodného tajomstva alebo za údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitých predpisov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov, register nebol oznámený verejnosti ako takej, ale len dotknutej verejnosti, ktorá hospodári/pestuje kukuricu v minimálnej izolačnej vzdialenosti od pestovateľa povolených GM vyšších rastlín.

Ak sa v tejto vzdialenosti pestovateľ kukurice nenachádzal, písomne oboznámený so zámerom osiať autorizované GMO bol najbližší pestovateľ.

 

 

              

                VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 503/2013 z 3. apríla 2013, ktoré sa týka žiadostí o povolenie

                geneticky modifikovaných potravín a krmív v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)

                č. 1829/2003 [ Úradný vestník EÚ  L 157, 8. jún 2013 ]

                                                                                http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk  

 

                  http://bch.cbd.int/database/record-v4.shtml?documentid=101795

 

 

 

 

 

Posledná zmena: 2015-03-19 15:23:47
Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky