Geneticky modifikované organizmy

Vývoj systému vydávania povolení na umiestnenie na trh

English language

 

Povoľovanie GM produktov a komerčného aj pokusného pestovania upravovala do roku 1997 jediná smernica č. 90/220/EHS.

V roku 1997 začal pre GM potraviny platiť nový právny režim upravený nariadením     č. 258/97 o nových  potravinách a nových prídavných látkach, čo obmedzilo aplikovanie smernice 90/220/EHS na povoľovanie pestovania, GMO určených na spracovanie a GMO na použite ako krmivo.

V rokoch 1997-2003 teda pre uvádzanie GM produktov na trh platilo: 

žiadosti týkajúce sa použitia do krmív sa predkladali podľa smernice 90/220/EHS (v roku 2002  zrušená a nahradená smernicou 2001/18/ES) a povolenie GM potravín regulovalo nariadenie 258/97/ES, ale pripravoval sa nový predpis, ktorý by zastrešil oba postupy a umožnil získať povolenie na GMO a/alebo na produkt vyrobený z GMO na všetky možné použitia v potravinách a/alebo krmivách a tiež na jeho komerčné pestovanie na základe jednej žiadosti.

 

Prehľad povolených produktov podľa smernice 90/220/EHS – stav v roku 2001 (spojené slovenské aj anglické znenie)

 

Vydávanie rozhodnutí o uvedení na trh vakcín (podľa smernice 90/220/EHS bola povolená vakcína proti Aujeszkého chorobe a vakcína proti besnote) sa presunulo pod nariadenie č. 726/2004/ES, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky.

 

Od 18.4.2004 sa pre GM potraviny a krmivá uplatňuje nariadenie č. 1829/2003/ES, ktoré zachovalo kontinuitu povolení vydaných pred uplatňovaním tohto nariadenia za podmienok ustanovených v článku 8 pre potraviny a článku 20 pre krmivá. Okrem iných podmienok bola uložená povinnosť predložiť žiadosť o obnovu povolenia

a) do deviatich rokov odkedy bol produkt prvý raz uvedený na trh, ale nie skôr ako 18.4.2007, prevádzkovateľom, ktorí umiestnili na trh v Spoločenstve výrobky podľa smernice 90/220/EHS pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 258/97/ES alebo v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 258/97/EHS,

b) do 18.4.2007, prevádzkovateľom, ktorí umiestnili na trh v Spoločenstve výrobky podľa iných právnych predpisov.

 

Na pestovanie mali podľa smernice 90/220/EHS povolenie samčie sterilné rastliny repky olejnej Ms1xRf1 a  Ms1xRf2, sterilná samčia rastlina čakanky, sterilná samčia rastlina tabaku, kukurica MON810, kukurica Bt-176 a kukurica T25, ale na trhu EÚ nebola obchodovaná žiadna odroda obsahujúca konštrukt T25.

 

V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES, platnosť povolení vydaných podľa zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula 17. októbra 2006.

Pre GMO, u ktorých nebola podaná žiadosť o predĺženie povolenia, bolo v r. 2007 rozhodnutím Komisie o stiahnutí z trhu týchto GMO a z nich získaných výrobkov súčasne určené prechodné obdobie 5 rokov, kedy sa môžu vyskytovať v minimálnych množstvách do 0,9 % ako prímesi v iných produktoch, ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná. Rozhodnutia Komisie o stiahnutí z trhu sa týkali kukurice Bt-176, hybridnej repky olejnej Ms1xRf1  a Ms1xRf2, repky olejnej Topas 19/2 a kukurice GA21xMON810.

Pre repky bolo prechodné obdobie predĺžené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/69/EÚ do 31. decembra 2016, kvôli pretrvávajúcej prítomnosti stopových množstiev GM materiálu (menej ako 0,1%), čo možno vysvetliť biológiou repky olejnej, ktorá môže byť latentná počas dlhých období, ako aj hospodárskymi postupmi, ktoré sa využili pri žatve osiva a výsledným náhodným uvoľnením.  

   O žiadosti o predĺženie platnosti povolenia pre kukuricu MON810 nebolo zatiaľ rozhodnuté.

   Pre kukuricu T25 bolo rozhodnutím  č. 2015/697/EÚ podľa nariadenia 1829/2003 obnovené povolenie s výnimkou kultivácie (žiadosť podaná 17.4.2007 zahŕňala všetky použitia, ale spoločnosť neskôr kultiváciu vypustila).

 

Väčšina žiadostí o uvedenie na trh GMO sa v súčasnosti predkladá podľa nariadenia (ES)  1829/2003. Ak má byť GMO použité v potravinách a/alebo krmivách, žiadosť sa podáva podľa nariadenia, žiadosť môže zahŕňať aj pestovanie. Ak sa GMO nemá použiť do potravín a krmív, povolenie na pestovanie sa podáva podľa smernice 2001/18/ES.

 

Európsky register geneticky modifikovaných potravín, krmív a prídavných látok http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 

Posledná zmena: 2015-05-14 16:00:00
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky