Geneticky modifikované organizmy

Zoznam európskych predpisov regulujúcich používanie GMO

Hlavná stránka Legislatíva Predpisy EÚ Zoznam európskych predpisov regulujúcich používanie GMO
English language

 

 

Smernice:

Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov - zrušená a nahradená smernicou 2009/41/ES,

§    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie)  

§    Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

 

Nariadenia:

§    Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť a stanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

§    Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a  Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

§    Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady o sledovateľnosti  a označovaní GMO a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z GMO

§    Nariadenie (ES) č. 1946/2003  Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov

§    Nariadenie (ES) č. 65/2004 Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení postupu pre prípravu a pridelenie jedinečného identifikátora pre GMO

§    Nariadenie (ES) č. 641/2004 Európskeho parlamentu a Rady o detailných pravidlách pre implementáciu nariadenia (ES) 1829/2003

 

Rozhodnutia:

§    Rozhodnutie Komisie 2000/608/ES z 27. septembra 2000 o pokynoch na hodnotenie rizík uvedených v prílohe III smernice 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov

§    Rozhodnutie Rady 2001/204/ES z 8. marca 2001, ktorým sa dopĺňa smernica 90/219/EHS pokiaľ ide o kritériá stanovenia bezpečnosti - z hľadiska ľudského zdravia a životného prostredia - určitých druhov geneticky modifikovaných mikroorganizmov

§    Rozhodnutie Komisie 2002/623/ES z 24. júla 2002, ktorým sa ustanovujú usmerňujúce poznámky doplňujúce prílohu II smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice 90/220/EHS

§    Rozhodnutie Rady 2002/811/ES z 3. októbra 2002, ktorým sa zavádzajú usmerňujúce pokyny dopĺňajúce prílohu VII smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

§    Rozhodnutie Rady 2002/812/ES z 3. októbra 2002, ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na účely uvádzania na trh  

§    Rozhodnutie Rady 2002/813/ES z 3. októbra 2002, ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely ako je uvádzanie na trh

§    Rozhodnutie Komisie 2003/701/ES z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje formát na predkladanie výsledkov zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných vyšších rastlín na iné účely ako je uvedenie na trh

§    Rozhodnutie Komisie 2004/204/ES z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné opatrenia pre prevádzku registrov pre zaznamenávanie informácií o genetických modifikáciách v GMO ustanovených v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady

§    Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov do životného prostredia na účel ich umiestňovania na trhu

Posledná zmena: 2010-06-18 13:02:12
Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky