Geneticky modifikované organizmy

Podmienky používania genetických technológií a GMO

Hlavná stránka Legislatíva Slovensko Podmienky používania genetických technológií a GMO

 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce používať na Slovensku genetické technológie a GMO musí splniť nasledovné podmienky:


1. posúdiť environmentálne riziko
Jednou z najdôležitejších činností podmieňujúcich používanie genetických technológií je posudzovanie tzv. environmentálneho rizika (Risk Assessment). Ide o komplexné odborné posudzovanie a vyhodnocovanie možných škodlivých vplyvov GMO na ľudí a na životné prostredie, ktoré treba uskutočniť pred každým ďalším krokom pri používaní genetických technológií.
Odborným poradným orgánom Ministerstva životného prostredia SR je Komisia pre biologickú bezpečnosť, ktorú zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR. Komisia sa skladá z expertov, vybraných zo širokého spektra odborníkov z vedeckých a iných odborných kruhov, štátnych úradníkov menovaných za jednotlivé zainteresované rezorty (ministerstvá), zástupcov verejnosti z radov podnikateľov (používateľov, výrobcov, dovozcov a obchodníkov) a občanov. S komisiou spolupracuje zbor expertov. Členov komisie a expertov do zboru expertov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia SR. Závery komisie sú odborným podkladom vykonávania spravovacích úkonov Ministerstva životného prostredia SR.


2. určiť osobu zodpovednú za bezpečnosť používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Osoba zodpovedná za bezpečnosť používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (tzv. vedúci projektu) je osoba, ktorá má na starosti konkrétny projekt použitia génových metód a génových techník u používateľa a kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov pre používateľa.


3.  vypracovať havarijný plan
Havarijný plán je písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia a činnosti zamerané na zamedzenie ďalšieho šírenia uniknutých geneticky modifikovaných organizmov a na odstraňovanie alebo zmiernenie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie. Používateľ je povinný havarijný plán zverejniť na internete, prípadne iným vhodným spôsobom.


4. viesť podrobnú dokumentáciu
Vedenie podrobnej prevádzkovej dokumentácie má význam vedecký, organizačný, bezpečnostný, kontrolný a právny.


5. požiadať o vydanie súhlasu a splniť podmienky vo vydanom súhlase
Náležitosti žiadostí alebo ohlásení pre vydanie súhlasu na vytváranie a používanie GMO podľa zákona o GMO sú uvedené vo vykonávacej vyhláške MŽP SR č. 395//2005 Z. z. v znení vyhlášky 312/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vyhlášku 395/2005 Z.z., novelu 312/2008 Z.z., ako aj ostatné informácie týkajúce sa používania genetických technológií a GMO sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: www.enviro.gov.sk. Navštívte tiež stránku www.gmo.sk, na ktorej sa dozviete viacero informácií, noviniek a odkazov na iné zdroje, vrátane zahraničných.


Verejnosť
Účastníkom schvaľovacieho konania o súhlase s používaním genetických technológií a GMO v uzavretých priestoroch, o súhlase so zavedením do životného prostredia a o súhlase s uvedením výrobku na trh môže za splnenia podmienok uvedených v zákone o GMO byť aj občianske združenie. Verejnosť má možnosť podávať pripomienky k žiadostiam na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: www.enviro.gov.sk .
 V prípade umiestňovania GMO na trh sprístupní súhrn ohlásení a hodnotiace správy  verejnosti Európska komisia, s možnosťou podávania pripomienok na stránke http://gmoinfo.jrc.it/ 


Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním zákona o GMO, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonávanie a povinnosti vyplývajúce z  rozhodnutí vydaných MŽP SR podľa zákona o GMO vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu geneticky modifikovaných potravín vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

 

 

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky