Geneticky modifikované organizmy

Orgány príslušné na výkon štátnej správy ku GMO

Hlavná stránka Legislatíva Slovensko Orgány príslušné na výkon štátnej správy ku GMO

 

Všetky prípady súvisiace s používaním genetických technológií a GMO t.j., používanie v uzavretých priestoroch a zámerné uvoľnenie, podliehajú podľa platných právnych predpisov schvaľovaciemu konaniu. Znamená to, že každá právnická a fyzická osoba, ktorá chce na území SR používať genetické technológie a GMO, môže tieto používať len na základe súhlasu príslušného orgánu. Príslušnými orgánmi vo veciach povoľovania narábania s genetickými technológiami a GMO na Slovensku sú:


Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo je orgánom štátnej správy vo veciach používania genetických technológií a GMO na Slovensku podľa zákona o GMO a vykonávacej vyhlášky MŽP SR k zákonu. Na ministerstve bol vytvorený odbor biologickej bezpečnosti, ktorý má v náplni práce túto problematiku.


Ministerstvo ŽP má podľa citovaného zákona tieto povinnosti:
- vydáva súhlasy a prijíma ohlásenia na používanie v uzavretých priestoroch
- vydáva súhlasy na zavedenie do životného prostredia
- vydáva súhlas na uvedenie výrobku na trh (ak sa GMO ide uvoľniť na trh po prvý raz a žiadosť sa podá na Slovensku), platný pre všetky členské štáty EÚ (pozri schému č. 2)
- informuje verejnosť; ministerstvo je povinné zverejniť na Internete a aj iným vhodným spôsobom podstatný obsah žiadosti ohlasovateľov, správy o výsledku zavedenia GMO do životného prostredia, výsledky činnosti komisie, správy o výsledku monitorovania výrobkov na trhu a hodnotiace správy pre orgány Európskych spoločenstiev (v prípade umiestňovanie GMO na trh sprístupní tieto informácie verejnosti Európska komisia s výzvou na podávanie pripomienok). Ministerstvo je ďalej povinné zverejniť na Internete, vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR, v odbornej tlači a ak je to vhodné aj v dennej tlači konečné rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobkov na trh
- vedie registre a evidenciu; ministerstvo má kompetenciu evidenčného orgánu v súlade so smernicami č. 98/81/EC a č. 2001/18/ES Európskeho parlamentu a rady. Vedenie evidencií má za úlohu  sústrediť prakticky všetky dôležité informácie, týkajúce sa používania genetických technológií a GMO, čo má veľký význam na výkon štátnej správy, najmä na výkon štátneho dozoru a odborné vzdelávanie vedúcich projektov
- je národným ohlasovateľom voči Komisii Európskych spoločenstiev; zákon o GMO upravuje kompetencie ministerstva voči zahraničiu, a to jednak ako národného ohlasovateľa podľa smerníc č.98/81/EC a č.2001/18/ES Európskeho parlamentu a rady, a jednak ako národného strediska na vykonávanie činností vyplývajúcich z Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti ku Dohovoru o biologickej diverzite.
Ministerstvo ako kompetentný orgán zastupuje Slovensko v regulačnom výbore Európskej Komisie (EK) pre zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia, ktorý pomáha EK a ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je orgánom štátnej správy pre uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Ministerstvo:
- prijíma a sprístupňuje žiadosti  na umiestnenie geneticky modifikovaných potravín na trh (ak sa GM potravina ide uvoľniť na trh po prvý raz a žiadosť sa podá na Slovensku)
- informuje o žiadostiach Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)


Ministerstvo pôdohospodárstva SR zastupuje Slovensko v Stálom výbore EK pre potravinový reťazec a zdravie zvierat ktorý pomáha EK a ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov.

 

Oficiálna internetová stránka MP SR: http://www.land.gov.sk/index.php?navID=168

 

Členské štáty EÚ
V prípade umiestňovania GMO na trh ako výrobku alebo vo výrobku schvaľuje ich príslušný členský štát EÚ, kde sa má GMO uvoľniť na trh po prvý raz. Rozhodnutie potom platí pre všetky členské štáty EÚ,


Európska komisia
V prípade zámerného uvoľnenia GMO na trh EK:
- prijíma ohlásenia a hodnotiace správy o zámernom uvoľnení na trh a postupuje ich na vyjadrenie ostatným členským štátom
- prerokúva vznesené námietky a rozhoduje o nich
- informuje verejnosť o podaných ohláseniach s možnosťou podávať pripomienky
- rokuje s vedeckými a etickými výbormi
- vydáva súhlasy na uvoľnenie geneticky modifikovaných potravín a krmív na trh.

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky