Geneticky modifikované organizmy

Crop Biotech Update, apríl 2005

Hlavná stránka Vzdelávanie Odborné články Crop Biotech Update, apríl 2005

 

01. 04. 2005


Dopad pestovania GM plodín na životné prostredie - štúdia UK

V marci (21) bola uverejnená záverečná správa o hodnotení poľných pokusov, zameraných na dopad pestovania GM plodín rezistentných na herbicídy v porovnaní s konvenčnými plodinami na životné prostredie v Anglicku r. 2004. Testované boli plodiny - ozimná a jarná repka, cukrová repa a kukurica.
V pokusoch sa ukázalo, že na pokusných políčkach GM ozimnej repky bolo menej vtákov, včiel, motýľov a iných druhov hmyzu v porovnaní s konvenčnou repkou. Vedci zistili, že tento fakt je spôsobený typom použitého herbicídu. Na poli s GM repkou bolo oveľa menej tzv. širokolistých burín, ktoré kvitnú a prinášajú semená, ktoré sú atraktívnym lákadlom pre hmyz i vtáctvo. Takéto výsledky boli potvrdené aj u jarnej repky a cukrovej repy. Naopak GM kukurica bola v porovnaní s konvenčnou oveľa atraktívnejšia pre všetky druhy hmyzu i vtákov.


Literárny prameň: http://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/fse05.htm


 

Podpora Komisie EÚ pre regulovaný proces GMO


Komisie EÚ zdôraznila minulý týždeň svoju podporu európskemu regulačnému procesu v súvislosti so zavádzaním a povoľovaním GM výrobkov. Komisia dodáva, aby Európa zavádzala inovácie a zostala konkurencieschopná v biotechnológiách, rámec jej právnych nariadení pre povoľovanie bezpečných GM produktov musí fungovať ako dobre „namazaný stroj." Je preto frustrujúce, že niektoré členské štáty únie aj naďalej ignorujú drvivú väčšinu poznatkov vedy, ktorá hovorí o bezpečných GMO.
EuropaBio, asociácia pre priemysel biotechnológií v Európe, požiadal preto Komisiu, aby vyzvala práve tieto štáty, ktoré zaviedli zákaz GMO na základe „bezpečnostnej klauzuly", aby tieto nelegálne zákazy okamžite zrušili.


Literárny prameň: http://www.europabio.org 

08. 04. 2005

 

Vedecký panel navrhuje nové prostriedky regulačného systému pre GM


GM plodiny sú sledované prísnymi regulačnými mechanizmami ešte predtým ako sú schválené na trh. Tento proces, veľmi podrobný sám osebe však začína byť nákladný. Kent Bradford a kol. z kalifornskej Univerzity preto predkladajú nový návrh ako regulovať transgénne plodiny citlivejšie.
Vedci súhlasia s „princípom opatrnosti", tvrdia však, že dlhoročné skúsenosti s prácou s GM plodinami, a rovnako neustále sa rozširujúcimi vedomosťami o štruktúrach rastlinných genómov a ich dynamike - to všetko dovoľuje už teraz pozmeniť požiadavky na riadiaci systém s cieľom redukovať náklady a neistotu a pritom zachovať tú istú bezpečnosť. Navrhujú robiť to, čo je normou u konvenčného kríženia - pri regulačnom systéme u GM plodín klásť väčší dôraz na fenotypické charakteristiky skúmanej plodiny, ako na jej genóm.
Napr.: bolo by racionálnejšie, keby sa v prípade nového produktu hodnotila jeho bezpečnosť a nie technologický postup. Alebo prečo hodnotiť 35 promótorov vírusu karfiolovej mozaiky, keď sa v populácii konzumuje v oveľa väčších množstvách, ako sa nachádza v transgénnych rastlinách a pod.


Literárny prameň: http://www.nature.com/nbt/journal/v23/n4/full/nbt1084.html

 

 

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky