Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 6. októbra 2014

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava podal dňa 04. 09. 2014 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, a tiež žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 06. 10. 2014 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky