Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 20. júna 2014

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 24768/2014 (5943/2014-3.2.-PPZ96)             a č. 24766/2014 (5942/2014-3.2.-PPZ97) o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasov pre vybrané uzavreté priestory), dňa 19. 05. 2014, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 20. 06. 2014 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky