Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 5. mája 2014

 

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podal dňa 04.04.2014, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, žiadosť

č. 18954/2014 (5428/2014-3.2.-PPZ93) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1,

č. 18959/2014 (5430/2014-3.2.-PPZ94) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1

a č. 18965/2014 (5431/2014-3.2.-PPZ95) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 05. 05. 2014 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky