Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 2. apríla 2014

 

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že spoločnosť Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 25. 02. 2014, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2014 na adresu:

pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky