Geneticky modifikované organizmy

Najčastejšie otázky

English language

 

 

 1. Akým spôsobom prebieha zhodnotenie pripomienok verejnosti a akým spôsobom budú brané na zreteľ?

 

V zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  povinnosťou MŽP SR je zverejniť bezodkladne údaje o podanej žiadosti na Internete s výzvou na podávanie pripomienok a s lehotou na ich podanie.

Po uplynutí lehoty na podávanie pripomienok k zverejnenej žiadosti ministerstvo pripomienky vyhodnotí a umožní účastníkovi konania a poradnému orgánu ministerstva vyjadriť sa k nim.

Ministerstvo nepostúpi na vyjadrenie také pripomienky verejnosti, ktoré sa týkajú všeobecných otázok využívania GMO a vyjadrujú len osobný postoj/názor  a z odborného hľadiska sa netýkajú konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu alebo inej konkrétnej témy, ktorá je obsahom žiadosti. 

 

Na svojej internetovej stránke zverejňuje pripomienky, ktoré v rámci konania podajú účastníci konania. Verejnosť pripomienkujúca žiadosť NEMÁ postavenie účastníka konania ani zúčastnenej osoby.

 

MŽP SR pri svojom rozhodovaní neprihliada na ideologické a politické názory. Riadi sa platnou národnou a európskou legislatívou, názorom vedeckého panelu expertov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a uznávaných vedeckých inštitúcií.

 

 

 

 

2. Kde konkrétne je definované pravidlo, aké pripomienky berie MŽP SR do úvahy, keďže v oznamoch sa píše iba o pripomienkach verejnosti, bez akejkoľvek konkretizácie?

  

MŽP SR je povinné v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.

Zistenie skutočného stavu veci súvisí so zásadou materiálnej pravdy.

Z uvedeného vyplýva, že pri svojom rozhodovaní sa MŽP SR zaoberá len tými pripomienkami verejnosti, ktoré riešia otázky konkrétnej žiadosti, obsahujú odborné argumenty podložené číselnými údajmi získanými od takých uznávaných inštitúcií ako je napr. Inštitút Roberta Kocha a iné.

Zásady posudzovania environmentálnych rizík sú uvedené v smernici 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v platnom znení a v doplňujúcich rozhodnutiach a sú transponované v zákone č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a GMO a v jeho vykonávacej  vyhláške.

 

 

 

3. Kedy príde k rozhodnutiu MŽP SR v danej veci?

 

MŽP SR má až 120-dňovú lehotu na vydanie rozhodnutia o zavedení GMO alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia odo dňa podania žiadosti.

Táto lehota zahŕňa aj 30 dní, ktoré má verejnosť na podávanie pripomienok.

V zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov je ministerstvo povinné zverejňovať udelené súhlasy na internetovej stránke ministerstva.

 

 

 

4. Akým spôsobom sa verejnosť dozvie o priebehu a výsledkoch poľného pokusu, na ktorý  MŽP dalo súhlas na zavedenie GMO do životného prostredia?

 

V zmysle § 20 zákona č. 151/2002 Z. z. je povinnosťou žiadateľa vypracovať správu o výsledku zavedenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. MŽP SR tieto správy poskytuje Európskej komisii podľa § 24 ods. 2 zákona č. 151/2002 Z. z., ktorá ich zverejňuje na stránke Spoločného výskumného centra - http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/ .

Spoločné výskumné centrum je interným vedeckým útvarom Európskej komisie.

 

 

 

5. Čo znamenajú pri hodnotení rizika pojmy „nepravdepodobné“, „nepredpokladá sa“ a pod.?

 

Pri hodnotení rizík je nemožné dosiahnuť nulové riziko.

S určitou minimálnou mierou rizika zapríčinenou vplyvom rôznych faktorov je potrebné pri tomto hodnotení počítať.

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky