Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 6. mája 2013

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 812 37 Bratislava podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 02. 04. 2013, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 06. 05. 2013 na adresu: diana.holubova@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky