Geneticky modifikované organizmy

Úplné znenie zákona č. 151/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky

English language

 

1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

15. apríla 2013 nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 399/2005 Z.z. v znení vyhlášky č. 312/2008 Z.z.

 

Konsolidované znenie zákona tu

 

Konsolidované znenie vyhlášky

 

 

Dôvodom novelizácie zákona boli predovšetkým spresnenia niektorých definícií podľa európskej smernice, ale urobila sa aj významná zmena v ohlasovaní začatia činnosti v uzavretých priestoroch.

 

Po získaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov sa ďalšie používanie uzavretých priestorov na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1 neohlasuje. (nový § 12 ods. 3 zákona)

 

Avšak raz za 6 mesiacov je potrebné ministerstvu podať súhrnný prehľad o činnostiach v rizikovej triede 1 (nový § 12 ods. 2 písm. b) zákona), ktorý bude ministerstvu slúžiť ako zdroj údajov pre vedenie evidencií a do správy SR o skúsenostiach so smernicou 2009/41/ES, ktorú členské štáty podávajú podľa čl. 17 ods. 2 tejto smernice.

 

Prehľad činností v rizikovej triede 1, ktoré používateľ počas uplynulých 6 mesiacov vykonával, má obsahovať údaje uvedené v § 14 vyhlášky (evidencia GMO). 

 

Správa má obsahovať všetky GMO na pracovisku, aj tie v zmrazenom stave, pretože podľa legálnej definície je používaním v uzavretých priestoroch aj uchovávanie GMO/GMM.

Posledná zmena: 2015-01-23 16:09:23
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky