Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 2. novembra 2012

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 spojenú s ohlásením začatia činnosti v rizikovej triede 1, dňa 02. 10. 2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 11. 2012 na adresu:

diana.holubova@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky