Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 8. októbra 2012

 

  

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2, dňa 04. 09. 2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 08. 10. 2012 na adresu: diana.holubova@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky