Geneticky modifikované organizmy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES

English language

 

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území

- KOM(2010) 375 v konečnom znení -

 

Návrh nariadenia po technicko-legislatívnej stránke znamená doplnenie smernice 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia o nový článok 26b, ktorý by ustanovil, že obmedzenia alebo zákazy pestovania autorizovaných GM plodín musia byť  podložené inými dôvodmi než účinkami na zdravie alebo životné prostredie a musia byť v súlade so Zmluvami.

 

Podľa súčasnej platnej legislatívy Európskej únie môžu členské štáty prijať opatrenia  odôvodnené rizikom, ktoré výrobok predstavuje pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie (článok 23 ods. 1 smernice (ES) č. 2001/18 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice 90/220/EHS;  článok 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ).

Existujúce vnútroštátne ochranné opatrenia sú nedostatočne vedecky zdôvodnené, ale výsledky hlasovaní v Rade EÚ požiadavku Európskej komisie na zrušenie týchto opatrení už niekoľkokrát zamietli, takže sa dá hovoriť o politicky patovej situácii.

V júni 2009 vyzvalo 13 členských štátov* v spoločnom vyhlásení Európsku komisiu, aby vypracovala návrhy právnych predpisov s cieľom prenechať rozhodnutie o pestovaní GMO členským štátom.

 

Európska komisia oznámením zo dňa 13. júla 2010** predstavila legislatívny balík s cieľom umožniť členským štátom slobodne rozhodovať o tom, či obmedzia alebo zakážu pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na celom svojom území alebo na jeho časti, pričom existujúci vedecky podložený systém autorizácie nových GMO v EÚ sa nezmení.

 

Legislatívny balík pozostáva z

- Odporúčania Komisie z  13. júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických plodinách (ďalej len „odporúčanie o koexistencii") /Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s. 1 - 5/,

- Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území, KOM(2010) 375 v konečnom znení  (ďalej len „návrh nariadenia").

 

Nové odporúčanie o koexistencii umožňuje zriadiť zónu bez GMO, avšak len v prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočnú úroveň čistoty*** konvenčne alebo ekologicky pestovaných plodín inými opatreniami, čo musí byť preukázané.

 

Za účelom preskúmania návrhu nariadenia Rada vytvorila Ad hoc pracovnú skupinu pre geneticky modifikované organizmy, ktorej činnosť začala v septembri 2010.

Za Slovenskú republiku sa pracovnej skupiny sa zúčastňuje zástupca z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. 

 

Štátnu správu v oblasti pestovania GM plodín povolených aj na kultiváciu vykonáva v zmysle zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu MPaRV SR a kontrolu dodržiavania zákonných požiadaviek a pravidiel koexistencie (vyhláška č. 69/2007 Z. z.) vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

 

 

(*) AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL a SI.

(**) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o slobode členských štátov rozhodovať o pestovaní geneticky modifikovaných plodín, KOM(2010) 380 v konečnom znení

(***) pozn.: Nariadenie č. 1829/2003/ES ustanovuje výnimku z povinnosti označovať potraviny a krmivá, v ktorých je prítomný geneticky modifikovaný materiál, ak jeho množstvo nie je vyššie ako 0,9%, za predpokladu, že táto prítomnosť je náhodná a technicky nezamedziteľná.

 

 

Súvisiace články:

Nationalisation of the GMO cultivation decision: "The buck has been passed to the Member States."

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer z Právnickej fakulty Univerzity v Passau v Nemecku v rozhovore pre internetový portál GMO Safety, 2.8.2010.

http://www.gmo-safety.eu/debate/1206.nationalisation-gmo-cultivation-decision-buck-passed-member-states.html  

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky