Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 18. apríla 2011

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17784/2009-2.3-9-ZZP14 o súhlase na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc MON 89034 × NK603  a NK603 × MON 810 do životného prostredia:

 

1. žiadosť o zmenu rozhodnutia  

2. posudok z posudzovania rizika

3. havarijný plán                          

4. informácia o spracovaní odpadu

5. mapy                                     

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 18. 04. 2011 na adresu: diana.holubova@enviro.gov.sk

 

Údaje, na ktoré sa používateľ odvoláva, sa nachádzajú v ozname zo dňa 12. 02. 2009 http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/geneticky-modifikovane-organizmy/pripomienky-k-ziadostiam-ohlaseniam/pripomienky-k-ziadostiam/oznam-verejnost-12-02-2009.html 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky