Geneticky modifikované organizmy

Výzvy na podávanie pripomienok do 2. apríla 2011

 

Žiadosť o súhlas s prvým použitím uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 24. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2.

Účel použitia: základný výskum. 

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu: ivana.kinikova@enviro.gov.sk

 

 

 

 

Žiadosť o súhlas s prvým použitím uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B2-309, 842 15 Bratislava podľa  § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 24. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.

Účel použitia: základný výskum. 

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu: ivana.kinikova@enviro.gov.sk

 

 

 

 

Žiadosť o súhlas s prvým použitím uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1

a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že ohlasovateľ Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dňa 28. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal  podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia v uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum. 

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu: ivana.kinikova@enviro.gov.sk

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky