Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 31. marca 2011

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 14. 02. 2011 používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 13932/2010-2.2-13-ZZP17 o súhlase na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín línií a hybridov odvodených od cukrovej repy H7-1 do životného prostredia:

 

1. žiadosť

2. posudok z posudzovania rizika

3. havarijný plán

4. informácia o spracovaní odpadu

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 31. 03. 2011 na adresu zdenka.balatova@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky