Geneticky modifikované organizmy

Účasť verejnosti v konaní

English language

 

§ 34 ods. 2 a 3 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov:  

 

Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas.

Účastníkom konania môže byť aj občianske združenie, ktorého cieľom je podľa stanov ochrana životného prostredia alebo ochrana spotrebiteľov, ak

a) je zaregistrované ako občianske združenie22) s cieľom podľa tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu podania žiadosti podľa písmena b),

b) požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od zverejnenia žiadosti o súhlas podľa tohto zákona a

c) súčasťou žiadosti podľa písmena b) je petícia23) podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podporujúcimi túto žiadosť.

 

Ak predmetom konania je vydanie súhlasu so zavedením takých geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, na aké už predtým bol udelený súhlas so zavedením v porovnateľných biologických a geografických podmienkach a je dostatok skúseností s ich zavedením v porovnateľných ekosystémoch, má občianske združenie v konaní postavenie zúčastnenej osoby23a).

 

 

* * * * * * *

 

VEREJNOSŤ PRIPOMIENKUJÚCA ŽIADOSŤ NEMÁ POSTAVENIE ZÚČASTNENEJ OSOBY!

 

Po uplynutí lehoty na podávanie pripomienok k zverejnenej žiadosti ministerstvo pripomienky vyhodnotí a umožní účastníkovi konania a poradnému orgánu ministerstva vyjadriť sa k nim.

Ministerstvo nepostúpi na vyjadrenie také pripomienky verejnosti, ktoré obsahujú len osobný názor vo všeobecnej rovine a z odborného hľadiska sa netýkajú konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu alebo inej konkrétnej témy, ktorá je obsahom žiadosti.  

 

* * * * * * * 

 

Odkazy:

21)  § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

 

23a) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 

Osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na konaní alebo na jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba než účastník konania (ďalej len "zúčastnená osoba").

Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia.

Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv.

 

22)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

23)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu) a k týmto údajom pripojí svoj podpis.

Ak osobitný predpis ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie sa čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia.

Orgán verejnej správy neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla údaje nečitateľne alebo nepravdivo.

Petícia musí byť písomná.

Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

Posledná zmena: 2013-06-19 16:28:16
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky