Geneticky modifikované organizmy

Súdne rozhodnutia

English language
 

 

Európska judikatúra

 

Európsku judikatúru vytvára Súdny dvor Európskych spoločenstiev a Európsky súd pre ľudské práva.

V zmysle článku 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa judikatúra Súdneho dvora prenáša na vnútroštátne súdy prostredníctvom konania o predbežnej otázke, v ktorom sa vnútroštátnym súdom umožňuje pred vydaním rozhodnutia požiadať Súdny dvor o riešenie otázky súvisiacej s uplatňovaním  práva Spoločenstva, ktorá sa vyskytla v konaní na vnútroštátnom súde.

 

Vnútroštátna judikatúra

 

V Slovenskej republike nemajú súdne rozhodnutia všeobecnú právnu záväznosť.  Súdy sa však pri rozhodovaní spravujú výsledkami rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR. Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR nie sú však prameňmi práva de iure, ale iba de facto. Z teoretického hľadiska ústava neoprávňuje súdy vytvárať všeobecne záväzné právne normy a obmedzuje ich úlohu na riešenie predložených sporov.

Súdy však musia vykladať písané právo, na základe ktorého rozhodujú spory. Okrem toho súdy nemôžu odmietnuť vydanie rozhodnutia, ak nemajú k dispozícií písomný prameň práva, ktorý by bol vhodný pre daný spor a musia samy určovať všeobecné pravidlá, ktoré im umožnia rozhodnúť.

 

 

Zdroj: Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach

 

 

Rozsudok Súdneho dvora - pojem "miesto uvoľnenia" - zavedenie do životného prostredia

 

Prejudiciálne konanie

 

 

Posledná zmena: 2010-04-30 08:36:17
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky