Geneticky modifikované organizmy

Podmienky v rozhodnutiach na pokusné pestovanie GM rastlín

English language

 

 

Používatelia v žiadostiach o povolenie pokusného pestovania uvádzajú spôsob zavádzania, plány kontroly zavádzania, monitorovacie plány a techniky, spracovanie odpadu a ďalšie spôsoby nakladania s GMO (napr. odber vzoriek na analýzu).

V rozhodnutiach o povolení pokusného pestovania GMO ministerstvo ukladá povinnosť dodržiavať postupy práce tak, ako boli uvedené v žiadosti, a tiež ukladá povinnosť 

 

- dodržať izolačnú vzdialenosť, od porastov kukuríc pestovaných konvenčným spôsobom najmenej 200 m, od porastov kukuríc pestovaných ekologickým spôsobom 300 m a okolo parciel s GM kukuricou vykonať obsev konvenčnou kukuricou v šírke min. 8 riadkov,

- pozberanú GM kukuricu (zrno, obsev, vzorky analyzované na poli a  zvyšky rastlín) zlikvidovať rozdrvením resp. rozsekaním a zaoraním na pozemku.

- po ukončení výsevu nepoužité osivo rozdrviť a inaktivovať,

-  vyčistiť sejací stroj po ukončení sejby, zberový kombajn po ukončení zberu a sekací stroj po jeho použití,

- monitorovať výskyt výdrolu kukuričných zŕn počas nasledujúceho roku po ukončení vegetačného obdobia a predložiť na ministerstvo záznam o výsledku monitorovania.

 

 

Geneticky modifikované vyššie rastliny sú na Slovensku pokusne pestované v malom rozsahu od r. 2006 na pokusných pozemkoch Centra výskumu rastlinnej výroby. Pokusné pozemky sú rozmiestnené v rámci SR do ôsmych lokalít, z ktorých sa 6 nachádza na západnom Slovensku, 1 na strednom a 1 na východnom Slovensku.

 

Cieľom Centra výskumu rastlinnej výroby je testovať správanie sa GM plodín v podmienkach SR a získať dostatok informácií pre prípadné ďalšie konanie o povolenie pestovania na Slovensku.

Testovací režim prebieha pod prísnym dohľadom kontrolných inštitúcií, podľa presne stanovených metodík.

Po ukončení vegetačného obdobia sú všetky rastliny a ich produkty zničené.

 

Všeobecne, v pokusoch Centra výskumu rastlinnej výroby doposiaľ (za 6 rokov) GM plodiny nevykázali negatívny vplyv na zdravie ľudí, zvierat ani na životné prostredie. Naopak preukázal sa pozitívny vplyv na životné prostredie používaním zásadne nižších množstiev chemických pesticídov.

Posledná zmena: 2013-05-03 15:15:37
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky