Geneticky modifikované organizmy

POSLEDNÉ SPRÁVY

22/07/2015

Botanický ústav SAV, Bratislava, podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.

11/06/2015

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

25/05/2015

Dňa 25. júna 2015 sa uskutoční školenie pre nových vedúcich projektov.

25/05/2015

Slovenská zdravotnícka univerzita podala žiadosť o zrušenie rozhodnutia o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.

16/09/2014

Biotika a. s., Slovenská Ľupča, podala dňa 08. 09. 2014 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

Vítajte na stránke o problematike GMO

Slovenský jazyk English language

Čo je to GMO?

    

Genetická modifikácia je vedomý zásah človeka do genetickej informácie (genetického materiálu, resp. genómu) živého tvora. Zaužíval sa výraz: geneticky modifikované (teda zmenené) organizmy, čo nie je celkom výstižné, pretože geneticky zmenený je vlastne každý - pohlavným rozmnožovaním vzniknutý -  organizmus. V zahraničí sa používajú výrazy: genetické inžinierstvo, moderné resp. nové biotechnológie.

Genetický materiál je vysoko organizovanou štruktúrou, ktorej náhodné a potom trvalé zmeny (mutácie) sa v prirodzenom prostredí vyskytujú zriedka, no nie výnimočne. Keďže charakter mutácií je náhodný, väčšina z nich má tendenciu byť pre organizmus selekčne nevýhodná (chybné riešenia v prírode neprežijú - tzv. selekcia, čiže výber).

 

 

 OZNAM

 

Pripomienky k zverejneným žiadostiam posielajte v určenej lehote na adresu pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám) podávajte podľa postupu uvedeného na webstránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v časti "Služby a infoservis":

http://www.minzp.sk/informacie/spristupnovanie-informacii/

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Partneri projektu

UNEP GEF CBD Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky